LYYLI

Sirkka Heinonen

Etäläsnäolon liikenteelliset ja
ympäristölliset vaikutukset
 
 
 

LYYLI-raporttisarja 21
Helsinki 2000

Referat / Abstract

Tiivistelmä

Etäläsnäolo on tietoyhteiskunnassa lisääntyvä virtuaalisen liikkumisen ja vuorovaikutuksen muoto. Se toteutuu erilaisina etätoimintoina, joita suoritetaan käyttämällä hyväksi kehittynyttä tieto- ja viestintätekniikkaa. Tällaisia etätoimintoja ovat etätyö, sähköinen kaupankäynti ja pankkiasioiden hoito, etäopetus, etälääketiede, virtuaalikirjasto, etäasiointi ja monenlaiset etäpalvelut. Tutkimuksessa tarkastellaan etäläsnäolon ja erityisesti etätyön liikenteellisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia sekä niiden keskinäisiä kytkentöjä. Tutkimus on rajattu koskemaan lähinnä tieliikennettä ja henkilöautoliikennettä.

Tässä tutkimuksessa on kehitetty etätyön liikenteellisten ja ympäristöllisten vaikutusten arviointimalli, jonka avulla voidaan laskea etätyön avulla saavutettavia säästöjä muun muassa ajassa, energiassa ja päästöissä työmatkaliikenteen osalta. Arvioiden mukaan suomalaisten etätyöntekijöiden määrä oli muutama vuosi sitten yli 10 % ja etätyöpotentiaali puolestaan 20-40 % työssäkävijöistä. Etätyön yleistymistä hidastaa kuitenkin se, että etätyö ei sovi kaikille, kaikki eivät sitä halua eikä kaikilla ole siihen mahdollisuuksia. Yksilötasolla säästöt ovat suuret, mutta osuutena koko työmatkaliikenteestä vain muutamia prosentteja. Etätyössä kyse on kuitenkin ilmiöstä, joka tällä hetkellä on marginaalinen, mutta joka yleistyy nopeasti. Tutkimuksessa eritellään lisäksi eri maiden kokemuksia etätyöstä ja sen liikenteellisistä ja ympäristöllisistä vaikutuksista.

Tässä tutkimuksessa suositetaan etäläsnäolon ja etätyön edistämista ns. hallitun käyttöönoton periaatteella. Etätyöstä saatavat liikenteelliset ja ympäristölliset edut ja säästöt voidaan maksimoida, jos etätyön edistäminen voidaan kohdistaa pitkää työmatkaa henkilöautolla tekeviin henkilöihin. Lainsäädännöllisten toimien lisäksi erilaisia kannustimia kuten esimerkiksi verohelpotuksia voitaisiin antaa niille työnantajille, jotka sallivat organisaatioissaan etätyön tekemisen sekä etätyöntekijöille. Paikallistasolla kunnat voisivat ottaa etätyön kiinteäksi osaksi kestävän kehityksen paikallisagendoja. Etätyö tulisi paremmin integroida organisaatioiden ympäristöstrategioiden yhdeksi komponentiksi. Etätyö voitaisiin valjastaa omalta osaltaan vähentämään myös työmatkaliikenteen hiilidioksidipäästöjä, minkä suhteen organisaatiot voisivat asettaa itselleen vuositavoitteita. Tutkimuksessa suositellaan, että etätyötä ryhdyttäisiin tarkastelemaan yhtenä liikenteen ”kulkumuotona” sekä osana ympäristö- että liikennepolitiikkaa. Etätyö tulisi nähdä varteenotettavana instrumenttina pyrittäessä rakentamaan kestävän kehityksen mukaista tietoyhteiskuntaa.

Lisätietoja:
VTT
Sirkka Heinonen, johtava tutkija
puh. 020 722 6288
Sirkka.Heinonen@vtt.fi