Liikennetelematiikan rakenteiden ja palvelujen tutkimus- ja kehittämisohjelma 2001 - 2004

FITS - Finnish Research and Development Programme on Intelligent Transport Systems Infrastructure and Services

FITS 1 hankealueen ohjausryhmän kokous

Aika

26.6.2001 klo 14-n.17:00

Paikka

Liikenne- ja viestintäministeriö, huone LINKKI

Läsnä

Matti Roine, LVM, puheenjohtaja
Seppo Öörni, LVM
Maritta Polvinen, Tiehallinto
Jan Juslén, Tiehallinto (kohta 9)
Jouni Salakka, Taksiliitto
Heikki Äyväri, Sonera Corporation / Research
Tapani Virtanen, Tietoenator / Public Sector
Petri Ellmén, Tieliikelaitos
Jukka Lähesmaa, SysOpen
Mikko J Lehtonen, VTT (kohta 6)
Juuso Kummala, VTT (kohta 7)
Pekka Leviäkangas, VTT, sihteeri

1. Kokouksen avaus

Matti Roine avasi kokouksen.

2. Asialistan hyväksyminen

Asialista hyväksyttiin.

3. Edellisessä kokouksessa sovitut toimenpiteet

Yhteenveto kokouksessa 29.5.2001 sovituista toimenpiteistä

Toimenpide

Mihin mennessä

Vastuuhenkilö(t)

Ok?

Ohjausryhmän jäsenmaksun suorittaminen LVM:lle

ei sovittu

Ryhmän kukin jäsen

Yksityiskohdat sopimatta, asiaan palataan.

Hankealueen sihteerin palkkaaminen ja sopimus

välittömästi

Leviäkangas, Roine

Ok.

Tausta-aineistoon tutustuminen ja informointi lisätarpeista

seuraava kokous

Ryhmän jäsenet

Ei ole ollut lisätarpeita, ok.

Kiireisten hankkeiden työsisältökuvaus ja tarjouspyyntöjen luonnostelu

min. viikkoa ennen seuraavaa kokousta

Leviäkangas

Valmisteltiin 26.6.2001 kokoukseen. Valmistelua jatketaan ohjausryhmän kommenttien pohjalta (kohta 4).

kalkati.net käyttäjätunnukset ja salasanat

min. viikkoa ennen seuraavaa kokousta

Leviäkangas

Jukka Lähesmaa jakoi 26.6.2001 kokouksessa niille läsnäolleille, joilla ei vielä ollut.

Kokoukseen osallistumattomien tahojen kontaktointi ja hankealueen työn selvittäminen tahoille

seuraava kokous

Leviäkangas, Roine

Leviäkangas lähettänyt s-postia, ei vastauksia. Jatketaan hienovaraisesti yhteydenottoja.

Metsäteollisuus ry:n yhdyshenkilön a) selvittäminen ja b) kontaktointi

ei sovittu

a) Polvinen, b) Leviäkangas

Yhdyshenkilö Harri Rumpunen. Leviäkangas lähettänyt s-postikyselyn halukkuudesta osallistua. Ei vielä vastausta.

Muiden hankealueiden tarpeet, toiveet ja tavoitteet 1 hankealueen suhteen

seuraava kokous

Leviäkangas, Kulmala

Leviäkangas keskustellut Kulmalan kanssa. Tärkeintä varautua ajoissa ja riittävin resurssein tukemaan muita hankealueita / hankkeita / palvelupilotteja.

"Broadcasting –verkkojen" idean jalostaminen ja esittely

seuraava kokous

Äyväri

Äyväri esitteli mielenkiintoisen idean, johon mahdollisesti palataan vielä.

4. Hankealueen 1 kiireelliset hankkeet, hanke-ehdotusten jättöpyyntöluonnos

Leviäkangas ja Roine esittelivät jättöpyyntöluonnosta kohta kohdalta. Seuraavat oleelliset kommentit ohjausryhmältä:

1. Liikennetietokirjaston hoitaja ja TelemArk –arkkitehtuurin Help Desk'in hoitaja.

Liikennetietokirjaston hoitaja

Päätettiin jättää asia hautumaan seuraavaan kokoukseen. Roine selvittää mikä on ministeriön kanta ja sitoutumisvalmius kirjaston hoitoon. Ongelmana on kirjaston omistus ja siten aito intressi ylläpitää kirjastoa.

TelemArk Help Desk

Todettiin, että kaikille merkittäville FITS-hankkeille olisi hyvä järjestää TelemArk –työpaja tuoden esille arkkitehtuurin hyödyntämismahdollisuudet sekä suositellen arkkitehtuurin mukaisia ratkaisuja. Polvinen totesi, että tehtävän tulisi sisältää myös aktiivista markkinointia ja arkkitehtuurin esilletuontia. Asiaa valmistellaan edelleen seuraavaan kokoukseen.

2. Pelisäännöt

Telemaattisten palvelujen tarve ja mahdollisuudet olisi syytä kartoittaa. Asia viedään FITS 2 hankealueen tietoisuuteen (Roine ja Leviäkangas), jonne ko. asia kuuluu. Tehtävässä tulisi tuoda paremmin esille julkisen sektorin / viranomaisten rooli palveluketjuissa. Tuloksen pitäisi olla selkeämmin määritelty. Toisaalta kaivataan yleisen tason katsausta (muiden maiden kokemukset, kotimaassa tehdyt selvitykset), josta löydetään yleisperiaatteita, toisaalta tarve pureutua yksittäisten hankkeiden esille nostamiin konkreettisiin ongelmakohtiin ja löytää näihin pelisääntöesitykset. Molemmat tarvitaan.

Pyydetään hanke-ehdotuksia arvioitavaksi seuraavaan kokoukseen.

3. TelemArk – KAREN vertailu

Valmistellaan hanke-ehdotuspyyntö siten, että päästään arvioimaan hanke-ehdotuksia seuraavassa kokouksessa.

4. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri

Valmistellaan hanke-ehdotuspyyntö siten, että päästään arvioimaan hanke-ehdotuksia seuraavassa kokouksessa.

Yleisiä kommentteja:

* hanke-ehdotuspyynnöt lähetetään postitse laajalle tarjoajajoukolle sekä laitetaan FITS-ohjelman sivuille näkyviin

* pyynnössä kuvataan myös päätöksentekoprosessi, jolla lopullinen hankevalinta tehdään (pyyntö->hanke-ehdotus->evaluointi->neuvottelut hyvien ehdotusten kanssa->sopimus)

* VALO –ohjelmassa käytetty arviointisabluuna voidaan ottaa käyttöön FITS 1:ssä

* hanke-ehdotukset pyydetään elokuun loppuun mennessä, joten pyyntö on julkistettava heinäkuun aikana, mieluiten jo alkupuolella

* kiireelliset hankkeet jäivät odottamaan ohjausryhmän seuraavaa kokousta, jolloin varsinaiset tukitoiminnot pääsevät alkamaan aikaisintaan syksyllä 2001.

5. Ohjausryhmän kalenteri ja työprosessi

Seuraava kokous pidetään Liikenne- ja viestintäministeriössä 11.9.2001. klo 13:00 alkaen, huone ilmoitetaan myöhemmin. Kokouksessa arvioidaan hanke-ehdotukset 2, 3 ja 4 sekä viimeistellään hanke-ehdotuspyyntöä hankkeesta 1. Tätä seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 4.12.2001 klo 13:00 alkaen (HUOM! sihteerin lisäys: saattaa olla tarpeen aikaistaa tätä kokousta, jos koko ohjelman hankkeet ja pilotit tarvitsevat tukea aikaisemmin; silloin hankkeen 1 tukitoiminnot pitää järjestää syksyllä mahdollisimman pikaisesti).

6. TelemArkin esittely (Lehtonen)

Kalvot

7. Standardointityö (Kummala)

Kalvot

8. Reaaliaikaiset "Broadcasting –verkot" (Äyväri)

Kalvot

9. DIGIROAD (Juslén)

Kalvot

10. Muut asiat

Jaellaan arkkitehtuuriin ja standardointiin liittyvät aiemmat raportit ohjausryhmälle (ei niille, jotka olivat jo TETRAssa mukana).

11. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous

Laati Pekka Leviäkangas

LIITTEET

Yhteenveto sovituista toimenpiteistä ensi kokoukseen.

JAKELU

Kokoukseen osallistuneet ja kutsutut
VTT:n FITS –ohjelman ja FITS 1 hankealueen sihteeristö
FITS 1 hankealueen weppisivut

Yhteenveto kokouksessa 26.6.2001 sovituista toimenpiteistä

Toimenpide

Mihin mennessä

Vastuuhenkilö(t)

Hankkeiden työsisältökuvaus ja hanke-ehdotuspyyntöjen luonnostelu hankkeista 2, 3 ja 4

heinäkuun alkupuoli

Leviäkangas

Hanke-ehdotuspyyntöjen jakelu ja weppiin laitto sovituista hankkeista 2, 3 ja 4

heinäkuun puoliväli

Leviäkangas

Hankkeiden työsisältökuvaus ja hanke-ehdotuspyyntöjen luonnostelu hankkeesta 1

seuraava kokous

Leviäkangas

Kokoukseen osallistumattomien tahojen edelleen kontaktointi ja hankealueen työn selvittäminen tahoille

seuraava kokous

Leviäkangas, Roine

Metsäteollisuus ry:n yhdyshenkilön kontaktointi

ensi kokous

Leviäkangas

Esitetyn kalvomateriaalin lähettäminen sihteerille a) DIGIROAD b) Broadcasting-verkot c) Standardointi d) TelemArk

mahd. pian

a) Juslén, b) Äyväri, c) Kummala, d) Lehtonen

Telemaattisten palvelujen tarve ja mahdollisuudet, informoitava FITS 2 hankealuetta

seuraava kokous

Leviäkangas, Roine

Jaellaan TETRAssa ilmestyneet arkkitehtuuri- ja standardointiraportit

piakkoin

Leviäkangas