YTYÄ logo .
Olavinlinna
p
p
p

 

Rakennuttamisen turvallisuustehtävät

Rakennuttajan keskeiset turvallisuustehtävät

Työturvallisuusmielessä rakennuttajalla tarkoitetaan henkilöä tai organisaatiota, joka ryhtyy rakennushankkeeseen taikka muuta tahoa, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta (VNp 629/1994 2 §).

Rakennuttajan keskeisiä turvallisuustehtäviä ovat:

  • huolehtia, että hankkeen suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon myös suunniteltavan rakennustyön toteuttaminen eli rakentamisen turvallisuus,
  • antaa tarvittavat lähtötiedot ja ohjeita sekä turvallisuustavoitteet suunnitteluun työmaan turvallisuuden varmistamiseksi,
  • huolehtia, että eri suunnitelmien laadinnan yhteydessä ei turvallisuus vaarannu (suunnitelmien ja suunnittelun yhteensovittaminen, suunnitelmien tarkastaminen myös turvallisuusasioiden osalta, suunnittelulle riittävän ajan varaaminen),
  • laatia tai laadituttaa hankkeesta turvallisuusasiakirja, joka sisältää tiedot rakennushankkeen vaara- ja haittatekijöistä,
  • laatia tarvittaessa eri töiden ja työvaiheiden kirjalliset yhteensovittamisen säännöt työmaan turvallisuuden varmistamiseksi,
  • varmistaa ennen työmaan tai työn aloittamista, että turvallisuuteen liittyvistä asioista on sovittu urakoitsijoiden ja muiden rakentamisen osapuolten kanssa ja mahdolliset epäselvyydet turvallisuusasioiden hoitamisessa on selvitetty,
  • määrätä työmaalle päätoteuttaja sekä antaa riittävät toimivaltuudet tälle taholle että varmistaa päätoteuttajaksi nimetyn asiantuntemus tai ottaa päätoteuttajan tehtävät itselleen.

Jos rakennuttajalla ei ole turvallisuustehtäviensä hoitamiseen asiantuntemusta, kuten suunnittelusta huolehtimiseen, turvallisuusasiakirjan laadintaan tai urakoiden yhteensovittamisen sääntöjen laadintaan eikä riittävää asiantuntemusta niiden toteuttamisen valvontaan, on rakennuttajan käytettävä ulkopuolista asiantuntijaa. Rakennuttajan on tällöin varmistettava, että nimetyllä asiantuntijalla on riittävä pätevyys ja muut edellytykset tehtävän asianmukaiseen toteuttamiseen.

Yhteensovittamisen säännöt

Rakennuttajan pitää hoitaa osaltaan töiden ja työvaiheiden yhteensovittamista siltä osin, kun rakennuttaja on tehnyt erillisiä tilauksia ja sopimuksia ohi työmaan päätoteuttajan. Rakennuttajan on valmisteltaessa rakentamisen toteutusta erillisinä urakoina määriteltävä kirjallisesti eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisen säännöt työntekijöiden ja muiden työmaalla työskentelevien turvallisuuden varmistamiseksi.

Urakkamuotojen valinnassa rakennuttajan pitää kiinnittää huomiota urakoitsijan ja rakennuttajan väliseen tehtävien ja vastuiden jakamiseen. Rakennuttajan on riippumatta rakennushankkeen toteutusmuodosta (oma työ/urakkatyö) tai urakkamuodosta huolehdittava osaltaan töiden ja työvaiheiden yhteensovittamiseen liittyvistä tehtävistä. Yhteensovittamisen sääntöjen laadinta on säädetty rakennuttajan tehtäväksi, jotta kaikissa urakkamuodoissa työturvallisuus tulee hoidettua asianmukaisesti.

Muistilista yhteensovittamisen säännöistä

Turvallisuusasiakirja

Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta edellyttää, että rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta on laadittava rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten asiakirja, joka sisältää rakennushankkeen ominaisuuksista ja luonteesta aiheutuvat ja sen toteuttamiseen liittyvät tarpeelliset turvallisuustiedot (VNp 629/1994 5 §). Turvallisuusasiakirjan laadinnassa on otettava huomioon rakennushankkeen vaativuus.

Turvallisuusasiakirjan laadinnan yhteydessä:

  • selvitettävä ja esitettävä rakennushankkeen ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat vaara- ja haittatekijät sekä rakennushankkeen toteuttamiseen liittyvät työturvallisuutta ja työterveyttä koskevat tiedot,
  • selvitettävä ja esitettävä menettelytapaohjeet, joiden mukaista työturvallisuustoimintaa edellytetään rakennushankkeen eri osapuolilta,
  • otettava huomioon työmaahan liittyvä teollinen tai muu siihen rinnastettava toiminta.

Turvallisuusasiakirjan laadinta kuuluu rakennuttajalle ja se on lähtökohta rakennushankkeen turvallisuussuunnittelulle ja samalla osa hankkeen riskienarviointia.

Turvallisuusasiakirjan laadinnan yhteydessä selvitetään ja tunnistetaan osaltaan rakennushankeen keskeisiä vaaroja. Erityisesti on selvitettävä ja tunnistettava vaara- ja haittatekijät, jotka koskevat ns. vaarallisia töitä (VNp 629/1994 liite 2).

Turvallisuusasiakirja ei ole rakentamisen yleinen säädös- tai vaaraluettelo, vaan se sisältää kyseisen rakennushankkeen ominaiset vaarat, joiden poistamiseksi päätoteuttajan on suunniteltava turvalliset työmenetelmät vaarojen hallitsemiseksi.

Turvallisuusasiakirja tehdään yleensä urakka-asiakirjojen laadinnan yhteydessä ja liitetään urakkatarjousasiakirjoihin, jolloin turvallisuusasiakirja on urakoitsijoiden käytössä jo urakkalaskentavaiheessa. Näin urakoitsijat saavat tarpeellisia tietoja töiden vaaroista ja ongelmista urakkalaskentaa varten ja lähtötietoja töiden turvallisuuskustannusten arvioimiseksi.

Turvallisuusasiakirjan laadinta ei ole kertaluontoinen toimenpide, vaan asiakirja täydentyy rakentamisprosessin etenemisen mukaan. Erityisesti korjausrakennuskohteissa korostuu turvallisuusasiakirjan laadinnan suhteen jatkuvan suunnittelun periaate, vasta rakentamisvaiheessa voidaan selvittää lopullisesti vaaralliset aineet tai rakenteiden kunto.

Turvallisuusasiakirjan malli
Riskikartta vaarojen tunnistamiseen turvallisuusasiakirjan laadintaa varten

 

p p

VTT

Rakennusteollisuus

TSR

tykes

Pohjola

 

p p Edellinen   |   Ylös