INNORISK

Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa

Hankkeessa tutkitaan yritysten innovaatioprosessien johtamista, prosessien tehokkuutta parantavia ja haittaavia tekijöitä sekä riskienhallinnan toimivuutta. Tunnistettujen kehittämistarpeiden pohjalta tutkitaan optimaalisia tapoja yhdistää tulevaisuudentutkimuksen, teknologian ennakoinnin ja riskienhallinnan menetelmiä uudeksi INNORISK -toimintamalliksi. Hankkeen toteutuksen tueksi koottavan asiantuntijaryhmän arviointien ja yhteistyöyrityksissä toteutettavien case -hankkeiden tulosten pohjalta kehitetään yritysten innovaatioprosessin johtamiseen käytännön työkaluja ja keinoja. Kehitettävän toimintamallin ja työkalujen validointi tehdään hankkeen aikana toteutettavissa yrityshankkeissa. Kansainvälinen benchmarking tehdään eurooppalaisissa yrityksissä EIRMA:n kautta. Tulevaisuuden ennakointia varten kerätään tietoja kansainvälisen ennakointiverkoston (World Future Society, WFS) kautta sekä tehdään tiivistä metodiyhteistyötä pohjoismaisten ja kiinalaisten tutkijoiden kanssa. INNORISK-hanke toteutetaan Åbo Akademin ja VTT:n yhteistyönä.

INNORISK model

Tavoitteet 2006-2008

Hankkeen tavoitteet tähtäävät siten yritysten liiketoiminnan pitkän aikavälin uudistumiskyvykkyyteen, innovaatioiden täsmäosuvuuteen ja murrosvaiheessakin kannattavaan kasvuun mahdollisuuksia ja riskejä ennakoiden ja halliten. Konkreettiset tavoitteet ovat seuraavat:

  1. Tutkia uuden teknologian hallittua käyttöönottoa sekä nykyisten liiketoimintojen että uusien liiketoimintakonseptien kehittämiseksi.
  2. Tunnistaa ja arvioida tulevaisuuden liiketoimintaympäristön mahdollisuudet ja riskit.
    • PESTE-analyysi, vaihtoehtoiset skenaariot, reimarit, riskienhallintametodiikka.
    • Teknologia-roadmap, käyttäjätiedon hyödyntäminen, palveluliiketoiminnan ymmärtäminen, uuden teknologian ymmärtäminen.
  3. Luoda toimintamalli, joka yhdistää tulevaisuuden tutkimuksen, teknologian ennakoinnin, liiketoimintakonseptit ja riskienhallinnan kokonaisuudeksi, joka tukee yritysten ketterää toimintatapaa muuttuvassa maailmassa.
    • Case-yritykset, metodiyhteistyö, workshop-työskentely

 


CoFi

CoFi

VTT

VTT

Tekes
Tekes

 
Palaute Edellinen   |   Ylös