Pk- yrityksen riskienhallinta

Tarkista tietojen ajantasaisuus. Sivustolla esitetään Pk-yritysten riskienhallinnan kehittämishankkeiden aikana tuotettuja sisältöjä, eikä sivustoa päivitetä

Osiot
Omat työkalut
Olet täällä: Pääsivu Riskilajit Sopimus- ja vastuuriskit Sopimusrikkomukset Myyjän sopimusrikkomukset
Tehdyt toimenpiteet

Myyjän sopimusrikkomukset

Virheellinen tavara

Yritysten kannattaa varautua liiketoiminnassaan myös ongelmatilanteisiin.Myyjän sopimusrikkomukset Mahdollisesta virheestä ja sen seuraamuksista on syytä sopia selkeästi osapuolten kesken. Kauppasopimuksen perusteella myyjän velvollisuus on luovuttaa ostajalle tavaraa tai palvelua, joka vastaa lajiltaan, määrältään laadultaan ja muilta ominaisuuksiltaan sitä, mistä on sovittu. Ellei muuta ole sovittu, virhettä tulkitaan myyjälle varsin ankaran kauppalain perusteella.

Virhe sopimuksen mukaan

 • Tavara/palvelu ei ole sopimuksen mukaista

Virhe kauppalain mukaan

 • Tavara ei sovellu siihen tarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään
 • Tavara ei sovellu siihen erityistarkoitukseen, johon sitä oli tarkoitus käyttää - olettaen, että myyjä tiesi käyttötarkoituksen
 • Tavara ei vastaa ominaisuuksiltaan sitä, mihin myyjä on viitannut esittämällä mallin tai näytteen
 • Tavaraa ei ole pakattu asianmukaisella tavalla
 • Tavara ei vastaa niitä tietoja, joita myyjä on antanut ennen kaupantekoa tavaraa markkinoidessaan
 • Jos kaupan kohteena on palvelu, kauppalakia ei sellaisenaan voida soveltaa

Jos myyty tavara on virheellistä, on selvitettävä virheseuraamukset. Jos asiasta on sovittu, virheen seuraamuksia tulkitaan ensisijaisesti sopimuksen mukaan. Myyjä ei voi kokonaan poistaa kauppalain mukaista ankaraa virhevastuutaan, mutta voi sitä sopimuksella rajoittaa.

Jos virheseuraamuksista on sovittu, selvitä:

 • Onko sovittu sopimussakosta ja sakon maksimimäärästä
 • Onko välillisten vahinkojen korvaaminen rajattu
 • Onko sopimussakon lisäksi maksettava muuta korvausta
 • Onko sovittu takuusta/ takuuajasta/ takuumäärästä. Muista, että laissa ei ole määritelty takuuta eli sen antaminen on vapaaehtoista. Useimmiten takuu katsotaan hyvään kauppatapaan kuuluvaksi ja sitä voidaan käyttää kilpailu- ja markkinointikeinona.
 • Voidaanko virheen seuraamuksia sovitella

Virheseuraamukset selvitetään aina tapauskohtaisesti. Tulkintaan vaikuttavat mm. seuraavat asiat:

 • Mitä myyjän olisi pitänyt tietää tavarasta
 • Mitä ostajan olisi pitänyt tietää tavarasta
 • Olisiko virhe voitu löytää testaamalla ja kenen vastuulla testaaminen oli
 • Kenen velvollisuus oli ilmoittaa virheestä

Jos virheen seuraamuksista ei ole sopimuksessa sovittu, ne määritellään kauppalain mukaan:

 • Myyjä vastaa virheellisen tuotteen korjaamisesta tai toimittaa uuden tuotteen virheellisen tilalle
 • Ellei virheellistä tuotetta korjata tai korvata toisella, ostaja voi vaatia hinnanalennusta tai alennuksen sijaan kaupan purkua, jos virhe on olennainen
 • Muiden seuraamusten lisäksi ostaja voi vaatia vahingonkorvausta
 • Ostaja voi myös pidättäytyä kauppahinnan maksamisesta ainakin siihen asti, kunnes myyjä on korvannut virheen
 • Ostajan on ilmoitettava virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa.

Ks. lisätietoja työkortista "Sopimussakon tarkistuslista"

Viivästynyt toimitus

Lähtökohtana kauppasuhteissa on, että myyjän on toimitettava sovittu tavara ostajalle oikein ja oikeaan aikaan. Ongelmatilanteisiin kannattaa kuitenkin varautua ennakolta, sillä aina toimitukset eivät syystä tai toisesta suju ongelmattomasti. Viivästystä tulkitaan ensisijaisesti sopimuksen mukaan, mutta sopimuksen puuttuessa tulkinta perustuu kauppalain säännöksiin.

Myyjän viivästys sopimuksen mukaan
 • Myyjä ei ole toimittanut sovittua tavaraa ostajalle sovittuna aikana

Myyjän viivästys kauppalain mukaan

 • Tavaraa ei ole luovutettu ostajalle lainkaan
 • Tai tavaraa ei ole luovutettu ostajalle ajallaan (vrt. nouto-, paikallis-, kaukokaupan ominaispiirteet)

Myyjä ei ole vastuussa viivästyksestä, jos se johtuu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta

Mikäli ostajan ja myyjän välillä on tehty sopimus, viivästyksen seuraamuksia tulkitaan sen mukaan. Sopimus on aina viivästyksen ja sen seuraamusten tulkinnan lähtökohta. Sopimukseen on aina syytä kirjata selkeästi toimitusaika ja viivästysten varalta asianmukainen sopimussakkolauseke. Sakon määrä ja maksuperuste on harkittava tarkkaan.

Jos viivästyksestä ei ole muuta sovittu, myyjän vastuuseen ja viivästyksen seuraamuskäytäntöön sovelletaan Kauppalain säännöksiä. Lain mukaiset seuraamukset ovat ankaria, joten yksityiskohtaisten, selkeiden sopimusten tekeminen kannattaa aina.

Ostajalla on mahdollisuus viivästyksen yhteydessä edellyttää myyjältä toimenpiteitä ja korvausvaateita:

Sopimuksen mukaan:

 • Myyjä joutuu maksamaan sopimukseen perustuvaa sopimussakkoa

Kauppalain mukaan:

 • Ostaja voi edellyttää, että myyjän on täytettävä sopimus
 • Ostajalla on oikeus purkaa kauppa
 • Ostaja voi vaatia vahingonkorvauksen maksamista
 • Ostaja voi pidättyä viivästyneen toimituksen maksusta
 • Ostajan ei tarvitse erikseen ilmoittaa viivästyksestä myyjälle

Ks. lisätietoja työkortista "Sopimussakon tarkistuslista"


Taustalla pyörii Plone CMS, avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmä