PROJEKTITIEDOTE

M2Y9920

Projektin nimi  Sähköajoneuvojen ympäristöhyödyt Helsingissä
Raportointiaika  Toukokuu 2000
Raportointikausi   1.11.1999 – 31.4.2000

Hankkeen eteneminen raportointikaudella 

(Tähänastiset tulokset, mahdolliset muutokset projektisuunnitelmaan, mahdolliset ongelmat ja niiden aiheuttamat toimenpiteet)
Työssä on laadittu katsaus sähköauton historiaan ja teknologiseen kehitykseen sekä pohdittu alustavasti mahdollista Helsingissä käyttöön otettavaa sähköajoneuvokalustoa ja sen energiankulutuksesta.
YTV on arvioinut liikenteen päästöjen kehityksen EMME -liikennesuunnitteluohjelmistoon liitetyllä päästöjen laskentaohjelmistolla. Päästöt on arvioitu sekä nykykehitys-vaihtoehdossa että sähköajoneuvoskenaariossa (ks. oheinen taulukko).
Helsingissä tuotettavan sähkön ympäristövaikutuksia pohdittaessa Helsingin Energia on toimittanut Vuosaari B –voimalaitoksen päästötiedot ja muut mallilaskelmissa tarvittavat lähtötiedot.
Tarkasteltavia päästökomponentteja ovat:
- rikkidioksidi (SO2)
- typen oksidit (NOx)
- hiukkaset (PM10 ja PM2,5 mukaanluettuna sekä suorat hiukkaspäästöt että ilmakehässä muodostuva sulfaatti ja nitraatti)
- hiilimonoksidi (CO)
- typpi- ja hiilivetypäästöistä muodostuva alailmakehän otsoni (O3) ja
- hiilidioksidi (CO2).

Resurssien käyttö verrattuna projektisuunnitelmaan (Budjetti, työaika)

Työ on edennyt projektisuunnitelman mukaan.

Suunnitellut tehtävät seuraavalle kaudelle

Sähköajoneuvotekniikan kehittymistä arvioidaan edelleen ja sen pohjalta määritetään Helsingissä mahdollisesti käyttöön tuleva sähköajoneuvokanta ja sen energiankulutus. Laskelmissa käytettäneen kahta eri sähkönkulutusvaihtoehtoa.
Päästöjen ympäristökustannukset määritetään pääosin vaikutuspolkumenetelmällä (Impact Pathway Method). Sähköajoneuvojen lisäämisen aiheuttamien haittojen muutokset arvotetaan kuolleisuusriskissä ja sairastuvuusriskissä tapahtuvien muutosten perustella. Lisäksi arvioidaan muutoksia mm. rakennusmateriaalien rapautumisessa, likaantumisessa, happamoittavassa laskeumassa,  otsonin aiheuttamissa metsävaurioissa, viljelykasvivauriot. Käytännössä arvioinnit tehdään sekä liikenteen nykykehitysskenaariolle että sähköautovaihtoehdolle ja erotuksena saadaan sähköajoneuvojen hyöty esille. Laskelmissa huomioidaan sekä liikenteen pakokaasupäästöjen vaikutus että sähköajoneuvojen vaatiman energiantuotannon päästöistä aiheutuvat pitoisuudet keskimäärin Suomessa sekä Helsingin Energian tuottamana. 

Raportit ja muut julkaisut

n/a

 


Päivitys 16.10.2000 /JKL