PROJEKTITIEDOTE

M2T9913

Projektin nimi  Liikenneperäisen ilmansaastealtistuksen arviointimenetelmien kehittäminen kaupunkisuunnittelun tarpeisiin – RELEX
Raportointiaika  Lokakuu 2000
Raportointikausi   1.5. – 30.9.2000

Hankkeen eteneminen raportointikaudella 

(Tähänastiset tulokset, mahdolliset muutokset projektisuunnitelmaan, mahdolliset ongelmat ja niiden aiheuttamat toimenpiteet)
Seurantajakson aikana on kehitetty reseptorimalleja joilla voidaan arvioida liikenteen osuuttaa pienhiukkasaltistukseen (PM2.5 ). Malleissa on käytetty faktorianalyysitekniikkaa yhdistettynä regressiomalleihin (FA-MLR). Faktrorianalyysi näyttää onnistuneen hyvin, koska ulko-, sisä- ja henkilökohtaisista näytteistä pystytään tunnistamaan samat päälähteet, joita ovat kaukokulkeuma, liikenne, maaperä ja teollisuus/työperäinen altistus. Alustavat tulokset osoittavat liikenteen osuudeksi tutkittujen kotien ulkoilman pienhiukkaspitoisuudesta 20-42% analyysitavasta riippuen.  Jos tarkastellaan pelkkää liikenteen primääristä pakokaasupäästöä osuus on noin 20%, kun osuuteen huomioidaan liikenteen maaperästä nostattamat hiukkaset liikenteen osuus on noin 35%. Lisäksi myös kaukokulkeuman mukana tulee liikenneperäisiä hiukkasia, joiden osuus huomioiden saadaan liikenteen osuudeksi noin 42%.  Edellä käytettyjä malleja ollaan parhaillaan validoimassa, joten edellä esitetyt tulokset ovat alustavia.
Reseptorimallien kehitys sisäilmalle ja henkilökohtaisille näytteille on aloitettu seurantajakson aikana.
Kaupunkialueilla käytettäväksi soveltuva hiukkasten leviämismalli on valmistunut ja on parhaillaan testattavana. Malli arvioi liikenneperäisten hiukkasten suorat massapäästöt ajonopeuden ja ajoneuvotyypin mukaan, sekä hiukkasten leviämisen ja asettumisen maanpintaan (kuivadeposition). 
Seurantajakson aikana on valmistunut julkaisu, jossa on analysoitu liikenteen osuutta henkilökohtaiseen pienhiukkasaltistukseen (Koistinen K. et al. 2000).

Resurssien käyttö verrattuna projektisuunnitelmaan (Budjetti, työaika)

Projektissa edetään budjetin ja suunnitellun aikataulun mukaisesti. 

Suunnitellut tehtävät seuraavalle kaudelle

Jatketaan reseptorimallien validointia ja kehitystä
Lasketaan liikenteen osuus kotien sisäpitoisuuksista ja henkilökohtaisista altistuksesta
Testataan leviämismallia ja lasketaan reseptorimallien tuloksiin verrannolliset liikenneperäisen altistuksen osuudet
Reseptori- ja leviämismallien tulosten vertaaminen ja mallien viimeistely
Mallien välisten rajapintojen rakentaminen
Dokumentointi, raportointi ja julkaiseminen

Raportit ja muut julkaisut

Koistinen K. et al. 2000. Behavioral and Environmental Determinants of Personal Exposures to PM2.5 in EXPOLIS-Helsinki, Finland. Atmospheric Environment. (In print)

 


Päivitys 17.10.2000 /JKL