PROJEKTITIEDOTE

M2T9913

Projektin nimi  Liikenneperäisen ilmansaastealtistuksen arviointimenetelmien kehittäminen kaupunkisuunnittelun tarpeisiin – RELEX
Raportointiaika  Toukokuu 2000
Raportointikausi   1.11.1999 – 31.4.2000

Hankkeen eteneminen raportointikaudella 

(Tähänastiset tulokset, mahdolliset muutokset projektisuunnitelmaan, mahdolliset ongelmat ja niiden aiheuttamat toimenpiteet)
Seurantajakson aikana on saatu PM2.5 hiukkasnäytteiden alkuaineanalyysitulokset sekä ne on liitetty EXPOLIS –tietokantaan. Alkuainetuloksista on analysoitu liikenneperäisten alkuaineiden jakaumia ulko- ja  sisäilmassa sekä henkilökohtaisissa näytteissä. Tuloksista havaitaan että henkilökohtaiset altistustasot ovat korkeampia kuin kotien ulko tai sisäpitoisuudet. Tästä voidaan päätellä että pelkästään ulkoilmanäytteiden perusteella tehty altistusarviointi aliarvioi todellisia altistuksia. 
Reseptorimallin kehitys on aloitettu tekemällä ensimmäiset lähdeanalyysit faktorianalyysitekniikkaa käyttäen. Faktrorianalyysi näyttää onnistuneen hyvin, koska ulko-, sisä- ja henkilökohtaisista näytteistä pystytään tunnistamaan samat päälähteet, joita ovat kaukokulkeuma, liikenne, maaperä ja teollisuus/työperäinen altistus. Lähteiden järjestys ei kuitenkaan ole sama kaikissa ympäristöissä vaan eri lähteiden vaikutus vaihtelee esim. ulko-sisäsiirtymän ollessa hiukkaskoosta riippuvainen. Faktorianalyysistä saadaan kunkin lähteen vaikutus kaikkien alkuaineiden kokonaivarianssista. 
Eri lähteiden massaosuus ulko-, sisä- ja henkilökohtaisissa pitoisuuksissa selvitetään monimuuttujamallituksen avulla. Tämä työvaihe on juuri käynnistynyt.
Projektin työn tuloksia esiteltiin helmikuussa Lontoossa ’Health Effects of Vehicle Emissions’ konferenssissa. Esitys herätti suurta mielenkiintoa. 

Resurssien käyttö verrattuna projektisuunnitelmaan (Budjetti, työaika)

Projektissa edetään budjetin ja suunnitellun aikataulun mukaisesti. 

Suunnitellut tehtävät seuraavalle kaudelle

Analysoidaan eri lähteiden massaosuus ulko-, sisä- ja henkilökohtaisissa pitoisuuksissa
Lähdeanalyysimallin kehittäminen ja testaus
Leviämismallin kehitys ja liikenneperäisen altistuksen laskenta ko. Mallilla
Lähde- ja leviämismallien tulosten vertaaminen ja mallien viimeistely
Dokumentointi, raportointi ja julkaiseminen
Työstä on tekeillä käsikirjoitus tieteelliseen lehteen. 

Raportit ja muut julkaisut

Kimmo Koistinen et al. Liikenneperäisen ilmansaastealtistuksen arviointi-menetelmien kehittäminen kaupunkisuunnittelun tarpeisiin – RELEX. Vuosiraportti 1999, M2T9913-1, Tammikuu 2000. 

 


Päivitys 17.10.2000 /JKL