PROJEKTITIEDOTE

M2T9912

Projektin nimi  Kaupunkisuunnittelun tarpeisiin sopivien mallijärjestelmien kehittäminen ja sovellukset - DIANA
Raportointiaika  Lokakuu 2000
Raportointikausi   1.5. – 30.9.2000

Hankkeen eteneminen raportointikaudella 

(Tähänastiset tulokset, mahdolliset muutokset projektisuunnitelmaan, mahdolliset ongelmat ja niiden aiheuttamat toimenpiteet)
Aiemmasta MOBILE hankkeesta on julkaistu referoitu kaksoisartikkeli (Karppinen et al., 2000a,b). Ensinmainitussa artikkelissa on kuvattu mallijärjestelmä ja esimerkkituloksia, toisessa mallin testausta YTV:n mittausten perusteella. Pääosin saman hankkeen perusteella on myös koottu suuremmalle yleisölle tarkoitettu katsaustyyppinen raportti (Kukkonen et al., 2000). 
Mallin CAR-FMI uusi Windows-versio on valmistunut, ja tämä on parhaillaan testattavana. Uusi mallin versio soveltuu käytettäväksi myös kaupunkialueilla. Malli arvioi myös liikenneperäisten hiukkasten suorat massapäästöt ajonopeuden ja ajoneuvotyypin mukaan, sekä hiukkasten leviämisen ja asettumisen maanpintaan (kuivadeposition). 
Ajoneuvoliikenteen suorien hiukkaspäästöjen arvioimiseksi järjestettiin palaveri, johon osallistui asiantuntijoita VTT:ltä, YTV:ltä ja IL:lta (mm. M. Lappi, J. Laurikko, K. Mäkelä ja T. Elolähde). Saadun palautteen mukaan suoritetaan vielä erilaisia tarkistuksia edellä mainitulle hiukkaspäästömallille. 
Aiemmassa MOBILE-projektissa mitattiin ja mallitettiin liikenteen päästöjä ja niiden leviämistä ja muutuntaa katukuilussa Runeberginkadulla Helsingissä (1997). Runeberginkadun lähiympäristöön on sovitettu TKK:n liikenteen mikrosimulaatiomalli HUTSIM. HUTSIM-malliajoja on suoritettu lisää, näiden perusteella voidaan verrata mikro- ja makro- liikennesimulointimalleilla saatavia tuloksia. 
Hiukkasten pitoisuuksien arvioimiseksi on kehitetty yksinkertainen semi-empiirinen malli, joka perustuu pääosin NOx- ja PM10 –pitoisuuksien korrelaatioihin mitatussa aineistossa. Mallia on testattu YTV:n mittaamien PM10 ja PM2.5 -aineistojen perusteella, käyttäen tilastollisia menetelmiä. Mallin rakenteesta ja testauksen tuloksista on tekeillä artikkeli referoitavaan lehteen. 

Resurssien käyttö verrattuna projektisuunnitelmaan (budjetti, työaika)

Resurssien käyttö on suunnilleen projektisuunnitelman mukaisessa aikataulussa. 

Sunnitellut tehtävät seuraavalle kaudelle

CAR-FMI –mallin uusi versio toimitetaan IL:n sisäisen testauksen jälkeen YTV:lle koekäyttöön. Palautteen mukaan mallia voidaan kehittää edelleen. 
Kootaan päästökartoitus pääkaupunkiseudun liikenteen suorista hiukkaspäästöistä, jaoteltuna katu- ja tieverkostoon. Kartoituksen lähtöarvona ovat YTV:n laskemat liikennemäärät, joista voidaan arvioida päästöt CAR-FMI –mallin supertietokoneelle sovitetun version avulla. Päästöinventaaria käytetään leviämismallilaskelmien lähtöarvoina. Mallilaskelmissa tarvitaan myös kiinteiden lähteiden hiukkaspäästöt, hiukkaspitoisuudet laskenta-alueen reunalla, sekä arvio resuspensiosta. 
Liikenteen mikrosimulaatiomallien soveltamisesta kirjoitetaan referoitu lehtiartikkeli yhteistyössä TKK:n kanssa.  Artikkelissa arvioidaan liikenteen mikrosimulaatiomallien käyttömahdollisuuksia ja sovelluksia kaupunkien liikenteen päästöjen ja ilmanlaadun arvioinnissa. Suunnitteilla on myös laajan risteysalueen (Teollisuuskadun, Hämeentien ja Mäkelänkadun risteys) liikenteen, päästöjen ja pitoisuuksien arviointi HUTSIM ja CAR-FMI –mallien avulla. 
Semi-empiirisen hiukkasmallin rakenteesta ja testauksen tuloksista kirjoitetaan artikkeli referoitavaan lehteen. Mallilla lasketaan PM10 –pitoisuuden alueellisia jakaumia pääkaupunkiseudulla. 
SYTTY-ohjelmaan kuuluvassa EXPAND –hankkeessa arvioidaan yksityiskohtaisemmin eri hiukkasprosessien vaikutusta mallitettuihin lopputuloksiin. Tässä hankkeessa sovelletaan HY fysiikan laitoksella kehitettyä MULTIMONO –aerosolimallia. 

Raportit ja muut julkaisut

Karppinen, A. et al., 2000. A modelling system for predicting urban air pollution, Model description and applications in the Helsinki metropolitan area. Atmos. Environ. 34, pp 3723-3733.
Karppinen, A. et al., 2000. A modelling system for predicting urban air pollution, Comparison of model predictions with the data of an urban measurement network. Atmos. Environ. 34, pp 3735-3743.
Kukkonen, J. et al., 2000. Leviämismallien käyttö ilmanlaadun arvioinnissa ja hallinnassa. Pääkaupunkiseudun julkaisusarja B/2000:9. YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta, Helsinki, 21 s. 

 


Päivitys 17.10.2000 /JKL