PROJEKTITIEDOTE

M2T9912

Projektin nimi  Kaupunkisuunnittelun tarpeisiin sopivien mallijärjestelmien kehittäminen ja sovellukset - DIANA
Raportointiaika  Toukokuu 2000
Raportointikausi   1.11.1999 – 31.4.2000

Hankkeen eteneminen raportointikaudella 

(Tähänastiset tulokset, mahdolliset muutokset projektisuunnitelmaan, mahdolliset ongelmat ja niiden aiheuttamat toimenpiteet)
Ilmatieteen laitos on kehittänyt  mikrotietokoneelle sovitetun mallin CAR-FMI tieverkoston päästöjen ja niiden leviämisen arvioimiseen. Tutkimuksessa on yleistetty ja parannettu tätä mallia. Uusittu päästölaskentaosa ottaa paremmin huomioon erilaisten liikenneväylien olosuhteet, erityisesti päästöjen nopeusriippuvuuden. Malli ottaa yksinkertaisella tavalla huomioon myös hiukkasten leviämisen ja asettumisen maanpintaan. Meteorologiset lähtötiedot on entistä helpompi antaa mallin käyttöön. Tulosten tilastollistä käsittelyä on parannettu. Yleistysten ansiosta mallin uusi versio soveltuu hyvin käytettäväksi kaupunkialueilla. Uusittu malli soveltuu hyvin myös  kansainvälisesti käytettäväksi, sillä päästöjen käsittely ja meteorologiset tiedot on helppo muuttaa. 
Aiemmassa MOBILE-projektissa mitattiin ja mallitettiin liikenteen päästöjä ja niiden leviämistä ja muutuntaa katukuilussa Runeberginkadulla Helsingissä (1997). Runeberginkadun lähiympäristöön on sovitettu TKK:n liikenteen mikrosimulaatiomalli HUTSIM. Näin voitiin verrata keskenään liikenteen mikro- ja makrosimulaatiomalleilla saatuja liikennemääriä ja päästöjä, sekä edelleen tästä OSPM-katukuilumallilla laskettuja pitoisuusarvoja. Liikennemääriä ja pitoisuusarvoja voitiin verrata myös kokeellisiin mittauksiin. 
Mallijärjestelmällä HUTSIM – OSPM saatavat tulokset vastaavat suunnilleen yhtä  hyvin mitattuja pitoisuusarvoja kuin aiemmalla mallijärjestelmällä saatavat tulokset. HUTSIM :iin perustuvan järjestelmän etuina on kuitenkin, että: (i) liikennemittauksia ei välttämättä tarvita, jolloin mallin sovellusalue on huomattavasti laajempi ja (ii) malli soveltuu liikennesuunnitteluun paremmin, sillä erilaisten liikenneratkaisujen ympäristövaikutuksia on helppo arvioida. 

Resurssien käyttö verrattuna projektisuunnitelmaan (budjetti, työaika)

Resurssien käyttö on suunnilleen projektisuunnitelman mukaisessa aikataulussa. 

Sunnitellut tehtävät seuraavalle kaudelle

Mallin CAR-FMI uudelle versiolle ollaan tekemässä Windows-pohjaista käyttöliittymää. Uusi käyttöliittymä helpottaa mallin soveltamista, erityisesti Ilmatieteen laitoksen ulkopuolisille käyttäjille. Käyttöliittymän ensimmäinen versio tehdään englanniksi, jolloin malli soveltuu hyvin myös kansainväliseen jakeluun. 
Liikenteen mikrosimulaatimallien soveltamisesta on kirjoitettu yksi kokousartikkeli, ja tästä tehdään seuraavaksi referoitu lehtiartikkeli yhteistyössä TKK:n kanssa. Artikkelissa arvioidaan liikenteen mikrosimulaatiomallien käyttömahdollisuuksia ja sovelluksia kaupunkien liikenteen päästöjen ja ilmanlaadun arvioinnissa. 
Hiukkasten päästöjen ja leviämisen mallittamiseksi  VTT Energiassa koottiin selvitys vuonna 1999 pääkaupunkiseudun ajoneuvoliikenteen ominaishiukkaspäästöistä (Maija Lappi). Jatkotyössä on tarkoitus koota pääosin tämän selvityksen perusteella päästöinventaari pääkaupunkiseudun liikenteen suorista hiukkaspäästöistä, jaoteltuna katu- ja tieverkostoon. Päästöinventaaria on tarkoitus käyttää leviämismallilaskelmien lähtöarvoina. 
Hiukkasten pitoisuuksien arvioimiseksi on kehitetty yksinkertainen semiempiirinen malli, joka perustuu pääosin NOx- ja PM10 –pitoisuuksien korrelaatioihin mitatussa aineistossa. Malli on parhaillaan testattavana kokeellisen aineiston perusteella. Mallin rakenteesta on kirjoitettu kokousjulkaisu, ja siitä on tekeillä referoitava lehtijulkaisu. 

Raportit ja muut julkaisut

Ari Karppinen et al. Kaupunkisuunnittelun tarpeisiin soveltuvien mallijärjestelmien kehittäminen ja sovellukset.  Vuosiraportti 1999 M2T9912-1, Tammikuu 2000. 
Aiemmasta MOBILE –ohjelman hankkeesta on kirjoitettu suuremmalle yleisölle tarkoitettu yhteenvetoraportti ”Leviämismallien käyttö ilmanlaadun arvioinnissa ja hallinnassa”. Raportti on viimeistely- ja ladontavaiheessa. 
Aiemmasta MOBILE hankkeesta on painossa useita uusia lehtijulkaisuja kansainvälisissä referoiduissa lehdissä. 

 


Päivitys 17.10.2000 /JKL