PROJEKTITIEDOTE

M2T9910

Projektin nimi  Joukkoliikenteen ympäristökustannukset - vertailu eri kulkumuotojen välillä Helsingissä
Raportointiaika  Toukokuu 2000
Raportointikausi   1.11.1999 – 31.4.2000

Hankkeen eteneminen raportointikaudella 

(Tähänastiset tulokset, mahdolliset muutokset projektisuunnitelmaan, mahdolliset ongelmat ja niiden aiheuttamat toimenpiteet)
Hanke käynnistyi 27.10.1999. Maaliskuussa 2000 valmistunut väliraporttiluonnos sisälsi arviot Helsingin sisäisen bussiliikenteen sekä metro- ja raitiovaunuliikenteen energiankulutuksesta, päästöistä (NOx, SO2, hiukkaset, CO2) ja vaikutuksista ulkoilman epäpuhtauspitoisuuksiin. Päästöarviot sisälsivät sekä liikenteessä syntyvät että polttoaineketjuissa syntyvät päästöt. 
Syntyvät epäpuhtauspitoisuudet arvioitiin Helsingin alueella sekä kaukokulkeuma-alueilla. Helsingin alueen pitoisuusarviot (rikkidioksidi, typenoksidi ja hiukkaset) perustui MOBILE-projektissa ”Nestekaasun ympäristöllinen kilpailukyky”- tehtyihin leviämismallilaskelmiin. Lisäksi arvioitiin nitraatti- ja sulfaattipitoisuudet. Kaukokulkeuma-alueiden pitoisuuksia arvioitiin saatavilla olevien mittaus- ja mallinnustulosten sekä päästöosuuksien perusteella. 
Projektissa on myös arvioitu EcoSense-mallilla ympäristökustannuksista 2 bussilinjalla Helsingissä, city-diesel- ja maakaasu-polttoainevaihtoehdoilla nykytilanteessa. 

Resurssien käyttö verrattuna projektisuunnitelmaan (Budjetti, työaika)

Sekä budjetin että työajan käytön osalta projekti on edennyt suunnitelman mukaisesti. 

Suunnitellut tehtävät seuraavalle kaudelle

Seuraavaksi arvioidaan epäpuhtauspitoisuuspitoisuuksille altistuvat kohteet (väestömäärät ja mahdollisuuksien mukaan viljasadot jne.) sekä altistumisesta koituvat ympäristövaikutukset. Kvantifioitavia ja arvotettavia ympäristövaikutuksia ovat terveysvaikutukset ja materiaalien korroosiovaikutukset. Mahdollisuuksien mukaan arvioidaan myös materiaalien likaantumisvaikutuksia, viljasadoille aiheutuvia vahinkoja sekä metsävaurioita. Ympäristökustannusten arvioon sisältyvät myös ilmastovaikutukset. 
Ympäristökustannusten tuloksia (mk/päästötonni) sovelletaan eri polttoainevaihtoehtoihin. Esitetään myös eri kulkumuotojen ympäristökustannusten vertailua. Ympäristökustannustulosten ohella raportoidaan sovellettavan ympäristökustannusten arviointimallin periaatteet ja siihen sisältyvät epävarmuudet. 
Loppuraporttiluonnos toimitetaan projektin seurantaryhmälle kommentoitavaksi elokuun 1. viikolla. 

Raportit ja muut julkaisut

Seppo Vepsäläinen ja Sirpa Torkkeli Joukkoliikenteen ympäristökustannukset – Vertailu eri kulkumuotojen välillä Helsingissä. Vuosiraportti 1999. M2T9910-1, Tammikuu 2000. 

 


Päivitys 15.10.2000 /JKL