PROJEKTITIEDOTE

M2T9905

Projektin nimi  Ajoneuvopakokaasujen sääntelemättömät päästöt.  Mittaus ja biologisten vaikutusten arviointi
Raportointiaika  Lokakuu 2000
Raportointikausi   1.5. – 30.9.2000

Hankkeen eteneminen raportointikaudella 

(Tähänastiset tulokset, mahdolliset muutokset projektisuunnitelmaan, mahdolliset ongelmat ja niiden aiheuttamat toimenpiteet)
Bensiinipakokaasuhiukkasten ja SOFin määritysmahdollisuuksia punnitukseen perustuvilla mittauksilla on arvioitu. PM-, SOF- ja PAH –emissiot suodatinfaasista ovat vahvasti näytteenotto-olosuhteiden funktioita. Empore – vs. –PUF –keräystekniikkavertailu bensiinipakokaasun puolihaihtuvan aineen PAH -analyyseihin osoittautui Emporea suosivaksi. PAH -saannot olivat joko identtiset tai paremmat Empore-kalvosta. Kalvo on huomattavasti PUFia helppokäyttöisempi. 
Suunnitelma raskaiden PAH –yhdisteiden uuttotehokkuuden arvioimiseksi bensiini- ja dieselhiukkasista liuotinta ja uuttotapaa muuntaen toteutuu loka/marraskuussa. Näytteet otetaan muiden hankkeiden yhteydessä. 
Työterveyslaitosta varten on kerätty bensiiniajoneuvosta bulkkihiukkas- ja PUF –esikoenäytteet DNA –adduktitesteihin sopivien altistusmäärien arvioimiseksi. Näytteet on testattu. 
Varsinaiset hiukkas- ja puolihaihtuvan aineen näytteet (8 + 4) adduktikokeisiin kerätään toisen hankkeen yhteydestä loka-marraskuussa. 
Punnitusimpaktorin (DLPI) luotettavien käyttöolosuhteiden hakemista pakoputkimittausten yhteydessä on jatkettu sekä lauhtuneelle että kuumalle dieselpakokaasulle.Tunneliolosuhteissa laimennussuhteen on todettu olevan kriittinen parametri, johon voidaan vaikuttaa (ei lämpötilaan, viipymään, kosteuteen). 
Kaskadi-impaktoria on täydennetty ejektorilaimentimella sekä suodatinasteella, jolla pystytään mittaamaan inertiaan perustuen aiempaa pienempiä hiukkasia eli alle n. 35 nm (lkm ja massa). 
Vertailumittauksia perus-ELPIllä ja uudella suodatinasteellisella ELPIllä, erityisesti laimennuslämpötilaan huomiota kiinnittäen on aloitettu ja jatketaan VTT:n PIHI –tutkimusohjelman koejakson yhteydessä marraskuussa 2000. Samassa yhteydessä tehdään punnitusimpaktori- ja ELPI –kokeita hiukkasen tiheyden arvioimiseksi.

Resurssien käyttö verrattuna projektisuunnitelmaan (budjetti, työaika)

Työterveyslaitoksen varsinaiset biologiset kokeet bensiinipakokaasuhiukkasille ja hiukkassuodattimen jälkeiselle haihtuvalle PUF –faasille siirtyvät vuodelle 2001, koska näytteet on mahdollista kerätä ja esikäsitellä vasta loka-joulukuussa 2000.

Suunnitellut tehtävät seuraavalle kaudelle

Käyttökokemusten hankinta ELPIstä ja suodatinasteellisesta ELPIstä.
Hiukkasten tiheysmääritysmahdollisuuksien selvittäminen DLPI-ELPI –vertailutietojen pohjalta. 
Sääntelemättömien pakokaasupäästöjen tietopankin päivitys vuoden 2000 tiedoilla.
Tulokset PAH –uuttotehokkuuskoesarjasta bensiini- ja dieselhiukkasille.
TTL:n varsinaiset DNA –adduktikokeet ja tukevat analyysit (SOF, PAH, Ames).
Käyttökokemusten hankinta DLPIstä ja ELPIstä bensiiniajoneuvon hiukkasmittauksissa pakoputkesta ja laimennustunnelista. 
Mahdollisesti bensiinipakokaasusta saadun positiivisen Empore –koetuloksen varmistaminen dieselpakokaasulle todellisella Empore-PUF -rinnakkaiskokeella samoissa olosuhteissa.

Raportit ja muut julkaisut

ei uusia.

 


Päivitys 15.10.2000 /JKL