PROJEKTITIEDOTE

M2T9905

Projektin nimi  Ajoneuvopakokaasujen sääntelemättömät päästöt.  Mittaus ja biologisten vaikutusten arviointi
Raportointiaika  Toukokuu 2000
Raportointikausi   1.11.1999 – 31.4.2000

Hankkeen eteneminen raportointikaudella 

(Tähänastiset tulokset, mahdolliset muutokset projektisuunnitelmaan, mahdolliset ongelmat ja niiden aiheuttamat toimenpiteet)
VTT:lle hankittiin reaaliaikaisiin hiukkaslukumääräjakaumamittauksiin ELPI tammikuussa 2000, ja se otet-tiin käyttöön maaliskuun lopussa. ELPI:n käyttöön liittyy varmennettavia asioita, joita hankkeessa toteutetaan: hiukkasten tiheyden määritys DLPI vs. ELPI, varaajan käyttäytyminen (pidättääkö varaaja ylemmille asteille pieniä hiukkasia ja niiden näkyvyys massassa; DLPI –tulos varaajan kanssa ja ilman), pomppaamisen arviointi (rasvan & kerätyn määrän funktiona). Empore –keräyksen arviointi bensiinipakokaasun  puolihaihtuvalle aineelle, vs. PUF. Koesarja on tehty, tulosten analysointi on kesken. Vastaavat kokeet dieselautolla tehtiin v. 1998 ja 1999 ja tekniikka todettiin lupaavaksi PUFin korvaajana. 
Näytteenotto-olosuhteita on säädetty DLPI:lle (laimennussuhde, lämpötila, näytteenottokohta, laimennin) ja todettu tuloksen vahva riippuvuus impaktorin ja laimentimen käyttöolosuhteista kuten myös pakokaasun laimennussuhteesta ja lämpötilasta. DLPIn kuumakeräysolosuhteita on haettu hiukkasten VOCien arvioimiseksi. DLPI on varustettu lämmittimin, mikä mahdollistaa pakokaasun tutkimisen n. 200oC:n lämpötilassa. 
On tehty kirjallisuushaku pakokaasuhiukkasten tiheyden, morfologian, rakenteen ja pinta-alan tutkimusmenetelmistä. Aineiston pohjalta kootaan mahdollisuuksien mukaan selvitys. 
Sääntelemättömien pakokaasupäästöjen päästötietopankkia on ylläpidetty ja päivitetty vuoden 1999 tiedoilla.

Resurssien käyttö verrattuna projektisuunnitelmaan (budjetti, työaika)

Hanke on edennyt suunnitellussa muodossa, koska tehtävänmäärittely on joustava (yleinen menetelmäkehityshanke). 
Työterveyslaitoksen työt eivät ole vielä alkaneet. 

Suunnitellut tehtävät seuraavalle kaudelle

Jatketaan näytteenotto-olosuhteiden säätämistä DLPI:lle (laimennussuhde, lämpötila, näytteenottokohta, laimennin). Jatketaan DLPIn kuumakeräysolosuhteiden säätämistä. Tutkitaan raskaiden PAH –yhdisteiden uuttuvuutta eri tekniikoilla. PAH –yhdisteiden uuttotehokkuus riippuu näytemartiisista, liuottimesta ja uuttoolosuhteista (aika, Soxhlet vs. UÄ). 
Todetaan nykyaikaisen bensiini- ja dieselajoneuvon hiukkasten uuttotehokkuus erityisesti PAH –analyysia ajatellen. PAH –analyysit tekee VTT ja Ames –kokeita Fortum.
Pyritään työstämään pakokaasuhiukkasten tiheyden, morfologian, rakenteen ja pinta-alan tutkimusmenetelmistä tehdyn kirjallisuushaun tulokset selvitykseksi. Aineiston pohjalta kootaan mahdollisuuksien mukaan selvitys. Ylläpidetään sääntelemättömien pakokaasupäästöjen päästötietopankkia VTT:n mittaustuloksista.
Hanke alkaa Työterveyslaitoksen osalta kevällä 2000. Ensin tehdään pilottikoe  bensiinipakokaasuhiukkasten ja puolihaihtuvan aineen näytteelle, jotka VTT Moottoritekniikka on toimittanut. Tarkoitus on testata TTL:ssä kuinka pienillä annoksilla bensiiniajoneuvojen hiukkasista ja puolihaihtuvasta fraktiosta uutetut näytteet antavat vasteen DNA-adduktitestissä. Pilottikokeen perusteella voimme arvioida, kuinka suuria näytemääriä (hiukkaset ja puolihaihtuvat) syksyksi suunnitelluissa bensiiniajoneuvojen testiajoissa pitää kerätä. Varsinaiset koenäytteet, 10 – 12 kpl, otetaan hankkeen M2T9918 toisen vaiheen (1.5 – 31.12.2000) yhteydestä, siinä käytettävästä bensiiniajoneuvosta, siinä sovittavista polttoaineista. Näytteet otetaan joko Fortumin tai VTT:n koejaksoista sen mukaan, kumman aikataulu on TTL:lle sopivampi. 
Vertailutietoina käytetään kahdesti tehtyjä vastaavia biologisia kokeita IDI Toyota Carina –dieselhenkilöautosta (hot ECE+EUDC). Standardien valmistus ja pilottikokeiden suorittaminen kestää 5-6 kk. 
Hankkeeseen suunniteltu projektityöntekijä jää äitiyslomalle lokakuussa 2000. Kirsti Savela selvittää mahdollisuudet löytää korvaava työntekijä. 
Projektin myöhäinen Tekes -hyväksyntä vuodelle 2000 ja osittain siitä johtuva myöhäinen näytteenottoajankohta (loka-joulukuu 2000) siirtävät aikataulua n. puoli vuotta eteenpäin suunnitellusta. 
Fortum osallistuu biologisia kokeita tukevien analyysien tekemiseen: SOF –uutot tehdään joko VTT:ssä tai Fortumissa, PAH –analyysit ja Ames –mutageenisuustestit tekee Fortum.

Raportit ja muut julkaisut

Maija Lappi  Ajoneuvopakokaasun sääntelemättömät päästöt. Mittaus ja biologisten vaikutusten arviointi. Vuosiraportti 1999. M2T9905-1. Tammikuu 2000 

 


Päivitys 15.10.2000 /JKL