PROJEKTITIEDOTE

M2T0025

Projektin nimi Katupölyn tutkimusprojekti
Raportointiaika Lokakuu 2000
Raportointikausi  1.5. – 30.9.2000

Hankkeen eteneminen raportointikaudella 

(Tähänastiset tulokset, mahdolliset muutokset projektisuunnitelmaan, mahdolliset ongelmat ja niiden aiheuttamat toimenpiteet)
Vuoden 2000 työsuunnitelman toteutuminen
1. Hanko-Tammisaari
- vertaillaan katupölyä kahdessa erilaisessa hiekoituskäytännössä: ”normaali” hiekoitus Tammisaaressa ja masuunikuonahiekka Hangossa; molemmissa käytetty koko talven ajan koko kaupungin alueella ko. materiaalia
- asennettiin Hankoon TSP- ja PM10-keräimet ja toteutettiin keväisen katupölyepisodin ajan 6 viikon hiukkaskeräys
- asennettiin Hankoon ja Tammisaareen sammalpallot sekä vilkasliikenteiseen paikkaan että puiston sisälle
- tutkittu sekä keräinten että sammalpallojen hiukkaskoostumus SEM/EDX-menetelmillä ja lisäksi sammalpallot AAS-mittauksilla; mittauksen osittain kesken; lisäksi mitataan sammalpallojen alkuainekoostumus ICP:llä
- tutkittu myös Hangon asfalttinäytteen ja hiekoitusmateriaalin hiukkaskoostumus
- aineiston käsittely ja analysointi käynnissä; alustavat tulokset hiekoitusmateriaalin, asfalttipölyn ja muiden hiukkaslähteiden osuuksista Hangon katupölyssä hahmottumassa
2. Pääkaupunkiseutu
- vertailtu pääkaupunkiseudun YTV:n mittauspisteitä (Vallila, Töölö, Etu-Töölö, Tikkurila, Leppävaara, Luukki) sen selvittämiseksi, voidaanko niiden hiukkaskeräinten aineistoja käyttää projektin tutkimuksissa
- tutkittu Etu-Töölön, Vallilan, Töölön ja Tikkurilan asfalttinäytteet tavoitteena selvittää, ovatko ne yhtenäistä materiaalia ja onko niiden asfaltin mineraalikoostumus sopiva tutkimuksiimme
- asennettu Etu-Töölöön (Museokadulle) PM10-keräin ja tutkittu sen hiukkasmateriaaleja viime kevään pölyepisodin ajalta sekä verrattu asfaltin mineraalikoostumukseen
- tehty Museokadun alueella aluerajaus, jolle levitetään ensi talvikaudella valitsemamme hiekoitusmateriaali (Ämmässuon murske, joka poikkeaa selvästi alueen asfaltin kiviaineksesta)
- tutkittu Fortumin koeradalla (Sköldvikissä) vuonna 1999 tehdystä hiekoituskokeesta saatu hiukkasnäyte ja tehty johtopäätökset ja suunnitelmat koeradan käytöstä vuonna 2001 (erillinen raportti)
- tehty päätös keskittää kenttätutkimukset seuraavalla talvikaudella Museokadulle ja Tikkurilaan; muista kohteista tehdään analyysejä harkinnan mukaan.

Resurssien käyttö verrattuna projektisuunnitelmaan (Budjetti, työaika)

Resurssien käyttö on tapahtunut pääosin suunnitelman mukaisesti. Palkkakustannuksista on 30.9. mennessä käytetty hyväksytystä budjetista vuoden 2000 osuudesta 85 %, matkoista 35 %, aineista ja tarvikkeista 30 %, laitteista 0 %, ost.palveluista pk-yrityksiltä 100 % ja ost.palveluista tutkimuslaitoksilta 25 %. Yhteensä on käytetty noin 75 % vuoden 2000 budjetista. Työajan käyttö vastaa palkkakustannuksien osuutta ja on noin 9 hlötyökk. Palkkakustannusten osuus ylittyy jonkin verran, mutta muista kustannuksista syntyy vastaava säästö.

Suunnitellut tehtävät seuraavalle kaudelle

Hanko-Tammisaari
- Tehdään loppuun hiukkaskeräinten ja sammalpallojen analyysit SEM/EDX:llä, AAS:lla ja ICP:llä vuoden 2000 aikana
- Analyysitulosten käsittely ja raportin kirjoittaminen vuoden 1.3.2001 mennessä
Pääkaupunkiseutu
- Museokadun ja Tikkurilan tutkimuskohteiden asfalttianalyysien täydentäminen vuoden 2000 loppuun mennessä
- Selvitetään mahdollisuudet käyttää Luukin mittausaseman tuloksia vertailuaineistoina
- Toteutetaan Museokadulla ja Tikkurilassa talvikaudella 2000-2001 tutkimus erikseen valitulla hiekoitusmateriaalilla (Museokadulla Ämmässuon murske), joka poikkeaa mahdollisimman selvästi paikallisen asfaltin kivimateriaalista
- Tutkitaan PM10-keräinten hiukkasmateriaaleista SEM/EDX-menetelmillä hiekoitushiekan, asfalttipölyn, liikenteen päästöjen ja muiden lähteiden osuudet katupölyssä erityisesti keväisen pölyepisodin aikana; verrataan tuloksia muina vuodenaikoina tehtäviin mittauksiin
- Tehdään Fortumin laboratoriossa simulointitutkimus, jossa selvitetään tien pinnan kulumisesta ja hiekoitushiekan jauhamisesta syntyviä hiukkaslaatuja ja vertaillaan niitä kenttätutkimusten tuloksiin. Koeradan päällyste tehdään Museokatua vastaavasta kivilaadusta. Käytetään useita erilaisia hiekoituslaatuja tavoitteena tulosten yleistettävyys.

(Pääkaupunkiseudun tutkimusaineiston käsittely ja raportointi tehdään vuoden 2001 jälkipuoliskolla). 

Raportit ja muut julkaisut

n/a

 


Päivitys 14.10.2000 /JKL