PROJEKTITIEDOTE

M2T0025

Projektin nimi  Katupölyn tutkimusprojekti
Raportointiaika  Toukokuu 2000
Raportointikausi   1.11.1999 – 31.4.2000

Hankkeen eteneminen raportointikaudella 

(Tähänastiset tulokset, mahdolliset muutokset projektisuunnitelmaan, mahdolliset ongelmat ja niiden aiheuttamat toimenpiteet)
Toimittu projektisuunnitelman mukaisesti:
Hanko-Tammisaaressa 
- kerätty erittäin hyvä tutkimusaineisto PM10- ja TSP-keräimillä sekä sammalpalloilla
- aloitettu aineiston analysointi, joka osoittanut oikeaksi tämän hankkeen perusolettamuksen, jonka mukaan Hangossa käytetystä erikoishiekasta peräisin oleva pöly voidaan erottaa muusta hiukkasmateriaalista
Pääkaupunkiseudulla 
- selvitetty, mitä YTV:n hiukkaskeräinten aineistoja tutkimuksessa tänä vuonna käytetään ja miten niihin liittyvät ilmanlaadun ja säätilan tiedostot saadaan käyttöön
- asennettu Etu-Töölöön uusi hiukkaskeräin tämän tutkimuksen tarpeita varten ja laadittu tarkennettu suunnitelma ko. alueella ensi talvena tehtäviä tutkimuksia varten
- hankittu aikaisempien tutkimusten hiukkasaineistoja omia SEM/EDX-tutkimuksia varten tarkoituksena tehdä niistä esitutkimuksia mm. ensi vuonna  toteutettavaa laboratoriosimulointia varten
Muiden kaupunkien osalta on tehty tarjoukset tutkimukseen mukaan tulosta ja käyty neuvotteluja

Resurssien käyttö verrattuna projektisuunnitelmaan (Budjetti, työaika)

Resurssien käytössä on jouduttu olemaan varovaisia, mutta se on tapahtunut pääosin suunnitelman mukaisesti. Palkkakustannuksista on 30.4. mennessä käytetty 35 %, matkoista 20 %, aineista ja tarvikkeista 20 %, laitteista 0 %, ost.palveluista pk-yrityksiltä 70 % ja ost.palveluista tutkimuslaitoksilta 25 %. Työajan käyttö vastaa palkkakustannuksien osuutta ja on noin 5 hlötyökk.

Suunnitellut tehtävät seuraavalle kaudelle

Hanko-Tammisaaressa
-  Hiukkaskeräinten ja sammalpallojen aineistojen laboratorioanalyysit SEM/EDX:llä ja ICP:llä
- Tulosten käsittely ja tilastolliset analyysit
- Tutkimusraportin kirjoittaminen ja johtopäätösten teko jatkotutkimuksia varten
Hypoteesina on, että Hangossa käytetyn erikoishiekoitusmateriaalin avulla pystytään selvittämään, miten suuri osuus keväisestä katupölystä on tästä materiaalista peräisin; Hangon ja Tammisaaren tuloksia vertailemalla voidaan päätellä, miten suuri osa normaalissa hiekoituksessa on peräisin hiekoitusmateriaalista ja minkä verran pölyä on tullut asfaltin pinnasta sekä muista lähteistä. Jatkotutkimuksia tehdään Helsingissä ja muissa kaupungeissa talvikaudella 2000/2001 ja niiden koejärjestelyihin sovelletaan Hangon-Tammisaaren tuloksia.

Pääkaupunkiseudulla
-  Vertaillaan pääkaupunkiseudun mittauspisteiden (Vallila, Brahenkenttä, Töölö, Etu-Töölö, Tikkurila,  Leppävaara, Luukki) hiukkaskeräinten aineistoja SEM/EDX-tutkimuksilla tavoitteina
- selvittää tausta-alueen (Luukki) ja erilaisten kaupunkialueiden hiukkaskoostumuksen eroja mm. sen selvittämiseksi, löytyisikö joistakin näytepisteistä poikkeavia päällyste- tai hiekoitusmateriaaleja, joista olisi apua tutkimukselle
- tutkia eri vuodenaikojen aineistoa ja katupölyn hiukkaskoostumuksen muutoksia; erityisesti pyritään selvittämään alkusyksyn aineistoista, löytyisikö sellaisia pölyepisodeja, jolloin nastarenkaat ovat jo käytössä, mutta ei vielä ole hiekoitettu
- Valmistellaan talvikauden 2000/2001 tutkimuksia Etu-Töölössä tehdyn aluerajauksen puitteissa ja valitsemalla hiekoitusmateriaali Hangon-Tammisaaren ja muiden tutkimusten pohjalta sekä tutkimalla asennetun hiukkaskeräimen aineistoja SEM/EDX:llä ja tutkimalla alueen asfalttipinnoitteen koostumus
- Selvitetään masuunikuonahiekan ja muiden mahdollisten normaalista hiekoitusmurskeesta    poikkeavien materiaalien käyttömahdollisuus hiekoitukseen
- Valmistellaan v. 2001 tehtäviä laboratoriosimulointitutkimuksia analysoimalla SEM/EDX:llä aikaisemmin samassa laboratoriossa tehtyjen hiekoituskokeiden hiukkasnäytteitä sekä laatimalla niiden pohjalta tarkempi tutkimussuunnitelma.

Muissa kaupungeissa
- Tehdään esitutkimuksia kaupunkien hiukkaskeräinten materiaaleista ja suunnitellaan niiden pohjalta varsinaiset tutkimukset talvelle 2000/2001.

Raportit ja muut julkaisut

n/a

 


Päivitys 14.10.2000 /JKL