PROJEKTITIEDOTE

M2K0021

Raportointiaika Toukokuu 2000
Raportointikausi  1.11.1999 – 31.4.2000

Projektin perustiedot

Projektin koodi  M2K0021
Projektin nimi  Esiselvitys mikrosimulointimallien ja moottorikarttojen yhdistämisestä
Vastuuorganisaatio  TKK / Liikennelaboratorio
Projektin vastuuhenkilö   Jarkko Niittymäki 
Projektin yhteyshenkilö   Ville Lehmuskoski 
Osoite  PL 2100, 02015 TKK
Puhelinnumero  (09) 451 5021
Telefax   (09) 451 5019
Sähköpostiosoite   ville.lehmuskoski@hut.fi

Muut tahot 

Organisaatio Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite
       

Aikataulu

Hankkeen alkamisaika Hankkeen suunniteltu kesto Hankkeen suunniteltu päättymisaika
 1.10.1999    31.3.2000 

Rahoitus [kmk] 

Vuosi  2000  Yhteensä 
MOBILE2-rahoitus 34 34
Muu rahoitus: TKK  24 24
Yhteensä 58 58

* suunniteltu

Hankkeen tavoite 

Tavoite oli tehdä esiselvitys liikenteen mikrosimulointimallin ja moottorikarttamallin integroimisella saavutettavista hyödyistä liikenteen energiankulutuksen mallintamisen kannalta. Tavoitteena oli selvittää käytännön mahdollisuudet, rajapinnat, reunaehdot, saavutettavat hyödyt ja mahdolliset esteet HUTSIMin ja moottorikarttamallin yhdistämiseksi. 

Hankkeen eteneminen raportointikaudella 

(Tähänastiset tulokset, mahdolliset muutokset projektisuunnitelmaan, mahdolliset ongelmat ja niiden aiheuttamat toimenpiteet)
Tehty esiselvitys osoittaa selkeitä etuja moottorikarttamallin integroimiselle mikrosimulointimalliin. Erityisesti yksityiskohtainen päästöjen ja polttoaineen kulutuksen mallintaminen sekä ajoneuvokinematiikan määrittäminen ovat selkeitä edistysaskeleita liikenteen kokonaisvaltaisessa mallintamisessa. Lisäksi näiden mallien integrointi on tärkeä osa ns. malliketjuajattelua, jolla pyritään hallitsemaan laajempia kokonaisuuksia entistä laajemman lähtöaineiston ja tarkempien mallien avulla.
Esiselvityksen perusteella liikenteen mikrosimulointi- ja moottorikarttamallien yhdistäminen voidaan toteuttaa työssä esitetyllä tavalla. Siinä HUTSIM tai mikä tahansa muu mikrosimulointiohjelma tuottaa liikenteen ja siinä esiintyvät vuorovaikutukset. HUTSIMin liikennetilannemalli voi toimia täysin itsenäisesti, mutta moottorikarttamalliin kytkettynä se mahdollistaa tarkemman päästöjen ja polttoaineenkulutuksen laskemisen, sekä vastavuoroisesti HUTSIMin ajoneuvojen liiketilan valvonnan. Lähtötietoina moottorikarttamallille HUTSIM antaa yksittäisen ajoneuvon liiketilan (nopeus, kiihtyvyys) sekä ajoneuvon tyypin. Jotta moottorikarttamalli voi hyödyntää näitä tietoja niin HUTSIMin nykyistä kuljettajamallia on kehitettävä niin, että kuljettajan käyttämä vaihde tunnetaan sekä mahdollisesti myös samalla luoda malliin eri tavoin käyttäytyviä kuljettajia kuten aggressiiviset ja rauhalliset kuljettajat. Toinen kehityskohde olisi HUTSIMin kaistaelementin eli ns. putken kehittäminen viisaammaksi, jolloin pysty- ja vaakageometrian vaikutukset voitaisiin ottaa huomioon tarkemmin.
Esiselvityksen johtopäätöksenä voidaan todeta tulevaisuudessa tarvittavan entistä tarkempaa mallintamista monissa liikenneteknisissä päätöksenteko-ongelmissa. Mikrosimulointiohjelman ja moottorikarttojen yhdistäminen on tärkeä osatavoite, mutta samalla tulisi kehittää niin kuljettajamallia kuin geometrian mallintamista mikrosimulointiohjelmassa, jotta kaikki lopputulokseen vaikuttavat osamallit olisi mallinnettu samantasoisesti.

Resurssien käyttö verrattuna projektisuunnitelmaan (Budjetti, työaika)

Hankkeeseen on käytetty suunniteltu määrä eli 1,5 miestyökuukautta henkilöaikaa. Kustannukset ovat olleet 58 000 mk. Keskeisiä tehtäviä ovat tehneet ma. professori Jarkko Niittymäki sekä tutkija Ville Lehmuskoski.

Suunnitellut tehtävät seuraavalle kaudelle

Projekti on päättynyt. 

Raportit ja muut julkaisut

Ville Lehmuskoski ja Jarkko Niittymäki. Esiselvitys mikrosimulointimallien ja moottorikarttojen yhdistämisestä. M2K9921-1. Maaliskuu 2000 

 


Päivitys 14.10.2000 /JKL